جمعه آینده در سراسر پاکستان علیه کشتار "شیعیان کویته" تظاهرات خواهیم کرد