پیش‌اجلاسیه کرسی "توسعه قلمرو تشریع در قرآن" برگزار می‌شود