دعوت از ۵۰۰ خیّر برای شرکت در سومین جشنواره خیرین مدرسه ساز خراسان جنوبی