دبیرکل اتاق بازرگانی البرز: لهستان و اکراین نامه فرستادند