شهروندان از شنا در محدوده بندهای انحرافی مرکزی پرهیز کنند