بازسازی 2 هزار مسکن لرستان توسط استان مرکزی آغاز شد