سازمان همیاری شهرداری ها در بخش عمرانی اردکان مشارکت کند