معاون وزیر صمت: غلبه بر جنگ اقتصادی، وحدت دولت و بخش خصوصی را می طلبد