ایجاد بانک اطلاعاتی 'سرانه مصرف' بستر ساز رونق تولید است