یک مسئول خراسان شمالی نسبت به شیوع آفت در تاکستانها هشدار داد