منابع طبیعی زنجان از تصرف 2 هزار هکتار زمین ملی جلوگیری کرد