منطقه آزاد قشم، محلی مناسب برای حضور سرمنایه گذاران خارجی است