حق بیمه روستاییان در آذربایجان غربی حدود 6.6 میلیون ریال است