پدافند هوایی ارتش سه هزار بسته غذایی در خوزستان توزیع کرد