70هزار هکتار از اراضی در مقابله با ملخ های صحرایی سمپاشی شد