هشدار آتش سوزی احتمالی در مناطق تحت مدیریت محیط زیست