تقویت انقلاب در گرو بیان صادقانه واقعیتها به مردم است