کارنامه آزمون استخدامي شركت‌هاي وابسته (غيردولتي) توزيع نيروي برق، آب و فاضلاب شهري و مديريت تولید برق سال 1397 (نتایج دو برابر ظرفیت دعوت به مصاحبه)