بیماری های چشمی نوزادان، انواع ناراحتی‌های احتمالی