جلیلی: امروز ملت ما شاهد افول قدرت دشمنان تاریخی خود است