تاکید استاندار قم بر اولویت بندی صحیح بین نیازهای صنعتی و عمرانی