طرح جهادی اصلاح و بهینه سازی شبکه ۲۰ کیلوولت در دماوند آغاز شد