جزئیات میزان مالیات خریداران سکه مشخص شد/ خریداران اظهارنامه مالیاتی بدهند