به بد مصرفی جامعه و اقتصاد ایران اعتقاد دارم/ منظور من این نبود که ایرانیان باید یک وعده غذا بخورند