نماینده مجلس: بروکراسی سیستم بانکی مانع استفاده روستاییان از تسهیلات اشتغال شده است