معاون وزیر: ۱۵ درصد تسهیلات اشتغال فراگیر به بخش تعاون اختصاص یافت