ستاره ها در سرزمین فراعنه؛ چشم امید آفریقا برای زدودن ننگ مقامات