سامانه های جدید مراقب و رهگیری هوایی و دریایی رونمایی شدند