پنج واحد تولیدی و صنعتی در فردیس رفع موانع تولید شد