دولت تدبیر و امید ۷۰۰ میلیارد تومان به شهرستان ری اختصاص داده است