چهاردهمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده شرکت پدیده در مشهد برگزار شد