زیدان یک بازیکن دیگر خرید/مندی رسما به رئال پیوست+عکس