بیمار بد حال باعث فرود اضطراری پرواز مشهد در اصفهان شد