غذای عربی مُفَطَح راتجربه کنید/ غذای اصلی مهمانی های عربی