فارس من| اعتبار میلیاردی جاده فرومد- شفیع‌آباد اختصاص یافت