وزیر صنعت از شرکت معادن کرومیت فاریاب در جنوب کرمان بازدید کرد