ترجمه/چگونه به جای دئودورانت های شیمیایی ،دئودورانت های طبیعی بسازیم؟+آموزش 4 نوع دئودورانت