۸۴۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال اعتبار سفر رئیس جمهوری به دیلم اختصاص یافت