فرماندار: مالکیت راه دسترسی به مجتمع کشت و صنعت خرم آباد مشخص شود