دستاورد سفر آبه به تهران می‌تواند ارتقای اعتبار بین المللی توکیو باشد