ارائه خدمات آنلاین بیمه‌ها با کارت ملی، ضرورتی اجتناب ناپذیر