رئیس‌جمهوری بلغارستان: اخبار جعلی چالش اصلی خبرگزاری ها است