توجه به نظرات جوانان برای پیشبرد برنامه ریزی ها ضروری است