سیل اخیر بیش از ۱۱ میلیارد ریال به زیرساخت های لرستان خسارت زد