۸۳ مدرسه کانکسی در مناطق عشایری آذربایجان غربی دایر است