عملیات اتفای حریق نفتکش ایرانی
نفتکش ایرانی سانچی بعد از برخورد با یک کشتی باری چینی در آب های چین یک هفته است که در آتش می سوزد.