امروز به روایت تصویر// مسابقات غواصی، حواشی لیگ، شستشوی شترها و ...